kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อภิณหชาดก:การเห็นกันบ่อยๆ

อภิณหชาดก: การเห็นกันบ่อยๆ


:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::
 

.......มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก ชายคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนเพื่อนแม้มิได้บวช ก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสก ทำบุญให้ทานโดยสม่ำเสมอ ทุกๆ วันเพื่อนที่บวชเป็นพระ จะไปฉันอาหารยังเรือน ของเพื่อนที่เป็นอุบาสก เมื่อฉันเสร็จ เพื่อนผู้เป็นอุบาสกจะเดินมาส่ง ถึงเชตวันมหาวิหาร และนั่งสนทนากัน พอถึงเวลากลับเพื่อนผู้เป็นภิกษุจะเดินไปส่งจนถึงประตูเมือง ภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันที่ธรรมสภาในเรื่องนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา และทรงสอบถาม เมื่อทรงทราบเรื่องแล้ว จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วพระพุทธองค์ทรงนำ อภิณหชาดก มาตรัสดังนี้

 

:: video เนื้อเรื่อง ::


:: ข้อคิดจากชาดก ::


.....การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ เพราะก่อให้เกิดทุกข์ 2 ประการคือ

.....1. ทุกข์เพราะความคิดถึง

.....2. ทุกข์เพราะเสียการงาน

.....แม้กระทั่งในครอบครัวก็เช่นกัน สามีภรรยาที่ติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป พ่อแม่ที่ติดลูกจนทะนุถนอม และห่วงใยดังไข่ในหิน ก็ไม่ปาน ย่อมไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย เพราะนอกจากจะสร้าง ความทุกข์ กังวลใจ ให้ต้องทรมานซึ่งกันและกัน เมื่อพรากจากแล้ว ยังทำให้ต่างฝ่ายไม่สามารถเป็น ตัวของตัวเองได้ เป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้าของกันและกันอีกด้วย ดังนั้น ใครที่กำลังรักใคร่ในบุคคลใดก็ตาม พึงเตือนตนให้รักแต่พอประมาณ ส่วนใครที่ไม่ได้รักใคร่ผู้ใด ก็อย่าได้ขวนขวยให้วุ่นวายใจ ให้คิดเสมอว่า "มากรักก็มากน้ำตา ไม่มีรักก็ไร้น้ำตา"


การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ www.kalyanamitra.org