kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มิตตวินทุกชาดก:เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

มิตตวินทุกชาดก: เห็นกงจักรเป็นดอกบัว


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

     ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาข้อตัณหาอันเป็นสิ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัด ณ พระเชตะวันมหาวิหารในนครหลวงแห่งมคธรัฐ พุทธวัจนในพระธรรมบทนี้ได้รับการจดจำต่อๆ กันว่าชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหล่านั้นก็เช่นผู้ถูกจักรกรดไว้

     กาลครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดภิกษุทั้งหลายด้วยการปรารภกับภิกษุผู้ตกในห้วงทุกข์มิได้หลุดพ้นไปได้รูปหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติของภิกษุนี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันบังเกิดมาแต่ครั้งทรงมีสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดา พุทธานุภาพนั้นรู้แจ้งทั่วไตรภพ พระองค์จึงปรารภมิตตวินทุกชาดกขึ้นว่า อดีตชาติอันไกลไปอีกกัปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเดียวกันนี้

 

:: video เนื้อเรื่อง ::

 

 

:: บทสรุป ::

“ อันคนเหล่าใดมากำหนัดยินดีกับตัณหาที่เติมเต็มได้อยากดุจมหาสมุทร ก็เสมือนเทิดทูนไว้ซึ่งอำนาจปรารถนา อันตัณหานี้เมื่อบุคคลซ่องเสพย่อมเป็นของกว้างไร้ขอบเขตอยู่เบื้องบนย่อมแผ่ขยายตามความอยากไม่รู้สิ้น เตโหนติ จักรทาริโน ชนเหล่านั้นเสมือนทุนจักรกรดไว้ ”

 


ความโลภ ไม่มีที่สิ้นสุด
ที่มา: http://dmc.tv/a11325