kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มิตจินติชาดก:มิตจินตีชาดก

มิตจินติชาดก: มิตจินตีชาดก   ในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภภิกษุผู้เฒ่า ๒ รูป ที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
เป็นผู้เกียจคร้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...
   กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีปลา ๓ ตัว เป็นสหายกันชื่อว่า พหุจินตี
อัปปจินตี และมิตจินตี ตามลำดับ พากันว่ายออกจากป่าลึกเข้ามาใกล้ถิ่นมนุษย์หากิน
   ปลามิตจินตีบอกกับเพื่อนๆว่า
" ถิ่นมนุษย์เต็มไปด้วยภัย
พวกชาวประมงพากันดักข่ายและไซพวกเรา เข้าป่าลึกตามเดิมเถอะเพื่อน
" ปลาอีก ๒ ตัว พูดว่า "
วันพรุ่งนี้ พวกเราค่อยไปเถิด "
เพราะความเกียจคร้านและติดใจในเหยื่อจนเวลาล่วงไปถึง
๓ เดือน
   ชาวประมง
ได้เริ่มวางข่ายดักปลาในแม่น้ำ ปลาพหุจินตีและอัปปจินตี
เมื่อออกหาอาหารพากันว่ายไปข้างหน้าอย่างไม่ระวัง
ก็ว่ายเข้าไปในท้องข่ายทันที ส่วนปลามิตจินตี
มาทีหลังได้กลิ่นข่ายก็ทราบว่าเพื่อนอีก ๒
ตัว ติดข่ายแล้ว จึงช่วยเพื่อนด้วยการแสดงลวงให้ชาวประมงเข้าใจว่าข่ายขาดปลาหนีไปได้
ด้วยการกระโดดข้ามข่ายไปมา พวกชาวประมงจึงยกข่ายขึ้นด้วยเข้าใจว่าข่ายขาด
ปลาอีก ๒ ตัว จึงรอดออกมาได้ ด้วยการช่วยเหลือของปลามิตจินตี

พระพุทธองค์
เมื่อตรัสเล่าอดีตนิทานแล้ว ได้ตรัสพระคาถาว่า
     "
ปลาชื่อพหุจินตีและปลาชื่ออัปปจินตี ทั้ง
๒ ตัวติดอยู่ในข่าย
       ปลาชื่อมิตจินตีได้ช่วย
ให้หลุดพ้นจากข่าย
       ปลาทั้ง
๒ ตัว จึงได้มาพร้อมกันกับปลามิตจินตี ในแม่น้ำนั้น
"ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะจะทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐๔๓-๒๒๒๑๐๑, ๐๔๓-๓๒๐๘๕๐