kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กัณฑินชาดก:โทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี

กัณฑินชาดก: โทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

      กุลบุตรตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่ง มีโอกาสได้ฟังธรรมในพระเวฬุวันต์อันเป็นอารามแรกในพระพุทธศาสนาก็ศรัทธาจนแก่กล้าประพฤติตนอยู่ในหลักคำสอนตั้งแต่นั้น 

     วันคืนล่วงไปมิทันนาน ภรรยาผู้เหมือนตกพุ่มหม้ายแต่ยังสาวก็คิดแผนการดึงตัวภิกษุกลับคืนมาอยู่กินเช่นเดิมได้

     นางผู้ก่อบาปเพื่อความสุขของตน ได้แต่งกายสวยงาม อบรั่มกลิ่นกายจนหอมกรุ่น แล้วนำอาหารที่พระภิกษุชอบเข้าไปถวาย ขอปวารนาตนเป็นอุบาสิกาดูแลเรื่องของฉันต่อไปอีก ทั้งพยายามรบเร้าให้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านบ้าง ในที่สุดพระภิกษุใหม่ก็ยอมรับนิมนต์ 

    ในที่สุดพระภิกษุหนุ่มก็ทนต่อการรบเร้าของภรรยาเก่าไม่ไหวจึงทูลขอลาสิกขากับพระพุทธเจ้า 

     สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับเรื่องราวแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภิกษุผู้ลุ่มหลงนั้น ตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้น หญิงผู้นี้ทำให้เธอสิ้นชีวิตมาแล้ว" ภิกษุหลายรูปในธรรมสภาจึงอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติเรื่องนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแสดงกัณฑินาชาดก ดังนี้

 

 

:: video เนื้อเรื่อง ::

 

 

 


กามคุณมีโทษมาก ผู้โง่เขลา พากันไปตายเพราะติดในกามคุณ
ที่มา: http://dmc.tv/a10239