kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มโนชชาดก:คบคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืน

มโนชชาดก: คบคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืน


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

     สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสชาดก มโนชชาดก เพื่อตักเตือน พระภิกษุ ที่ไปบริโภคภัตตะในสำนักของ พระเทวทัต ผู้ทุศีล

:: video เนื้อเรื่อง ::


ควรคบหากับผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าตน
ที่มา: http://dmc.tv/a10588