kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อกตัญญุตาชาดก:คนอกตัญญู

อกตัญญุตาชาดก: คนอกตัญญู


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงพระเทวทัตเถระในข้อ อกตัญญูกล่าวร้ายไม่ยอมนับถือพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ ณ ธรรมสภาเชตวันครั้งนั้นว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตนี้ ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้พระคุณครูจนพินาศมาแล้ว หาใช่เคยแต่ประพฤติชาติภพนี้ไม่”  ทรงตรัสอกตัญญูชาดกดังต่อไปนี้

 

:: video เนื้อเรื่อง ::


ความอกตัญญู เป็นเหตุแห่ง ความเสื่อม
ที่มา: http://dmc.tv/a10820