kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง พิลารโกสิยชาดก:ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง

พิลารโกสิยชาดก: ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง


     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะพรรณนาภิกษุรูปหนึ่ง ที่มีความยินดีในการให้ทาน จาก อดีตชาติเป็นผู้ที่ตระหนี่มาก จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีใจรักการทําทาน ก่อนที่จะตายได้สอนบุตรให้ทําทาน หลังจากตายแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะ บุตรที่ทําตามโอวาทก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดา มาถึงบุตรรุ่นที่ ๖ ไม่ทําทาน และยังทําลายโรงทานนั้นด้วย ท้าวสักกะ (พระโพธิสัตว์) ตรัสว่า

 

บุคคลไม่ทําทานเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ

๑. เพราะความตระหนึ่

๒. เพราะความประมาท

 

แล้วท้าวสักกะและเทพบุตรทั้งสี่ได้ร่วมกันจําแลงเพศเป็นพราหมณ์ลงมาทรมานบุตรรุ่นที่หกจนหมด ความตระหนี่ หันมาให้ทานยิ่งชีวิตแทน

 

พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า บุตรรุ่นที่หก ในครั้งนั้นมาเป็นภิกษุรูปนี้ ส่วนท้าวสักกะคือเราตถาคต


บุคคลไม่ทําทานเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ ๑. เพราะความตระหนึ่ ๒. เพราะความประมาท
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร อ้างอิง: ขุ.ชา. ทสกนิบาต มก. ๕๙/๙๑๓, มจ. ๒๗/๓๔๓ ปส.๖๗/๑๕๘