kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กุกกุชาดก:ตำหนักที่มุงหลังคาไม่เสร็จ

กุกกุชาดก: ตำหนักที่มุงหลังคาไม่เสร็จ


พระโพธิสัตว์เป็นอํามาตย์ถวายโอวาทพระราชาผู้ลุอํานาจอคติ

พระบรมศาสดาทรงปรารภพระราโชวาทจึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอํามาตย์ผู้ถวายธรรมแด่พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองราชย์โดยไม่เป็นธรรมจึง คิดกุศโลบายที่จะถวายโอวาทแก่พระราชา

วันหนึ่งพระราชาเสด็จไปในอุทยาน เข้าไปในตําหนักที่ยังมุงหลังคาไม่เสร็จ เพียงยกยอดโดมไม้ขึ้นแล้ว เอาจันทันสอดพาดไว้ พระองค์เกิดความสงสัยจึงถามว่า

" จันทันนั้นอยู่ได้เพราะอะไร "

พระโพธิสัตว์จึงได้โอกาสถวายโอวาท โดยอธิบายเปรียบเทียบให้ทรงทราบว่า

" ผู้ไม่ทรงธรรมเมื่อไม่ ยึดเหนี่ยวใจมิตรอํามาตย์ เมื่อคนทั้งหลายแตกกันพระองค์ก็จะเสื่อมจากอิสริยยศ ดังนั้น พระราชาจึงควรเป็น ผู้ทรงธรรม ไม่ขูดรีดภาษีไม่ลุอํานาจอคติ ปราศจากกรรมกิเลส "

 


พระราชาจึงควรเป็น ผู้ทรงธรรม ไม่ขูดรีดภาษีไม่ลุอํานาจอคติ ปราศจากกรรมกิเลส
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร