kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กิงฉันทชาดก:ว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น

กิงฉันทชาดก: ว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น


พระบรมศาสดาทรงปรารภผลแห่งอุโบสถกรรมครึ่งวัน จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

    ในอดีตกาล พระราชาองค์หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีล ท่านตรัสสั่งให้อํามาตย์ รักษาอุโบสถเช่นกัน

    ปุโรหิตของพระองค์คนหนึ่งมีปกติกินสินบน วินิจฉัยอรรถคดีโดยอยุติธรรม

    คราวหนึ่ง ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระราชา พระองค์ตรัสถามถึงการรักษาอุโบสถศีล ปุโรหิตนั้นทูลคําเท็จว่า " สมาทานแล้ว " ภายหลังจึงกลับเรือนสมาทานอุโบสถครึ่งวัน รักษาอุโบสถในเวลากลางคืน

     อยู่มาวันหนึ่ง มีอุบาสิกาผู้รักษาอุโบสถมายื่นฟ้องคดี เมื่อไม่ได้โอกาสจะกลับบ้านก็ไม่ละเลยที่จะรักษา อุโบสถ ปุโรหิตนั้นได้มะม่วงสุกมาจึงส่งให้หญิงนั้นกินก่อนรักษาอุโบสถ นี้เป็นกุศลของปุโรหิต

     ต่อมา ปุโรหิตตายไปเกิดในวิมานทอง เสวยสิริสมบัติในเวลาค่ำ พออรุณขึ้นก็กลับกลายเป็นเปรตมีไฟ ติดทั่วร่างกาย มีเล็บโตเท่าจอบ กรีดจิกควักเนื้อข้างหลังของตนกิน เมื่ออาทิตย์อัสดงคตแล้วร่างนั้นก็หายไป ร่าง อันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นแทน

     ผลแห่งการรักษาอุโบสถครึ่งวันทําให้ได้ทิพยสมบัติ แต่ผลแห่งการกินสินบน ตัดสินคดีความโดยอยุติธรรม จึงต้องควักจิกเนื้อหลังของตนกิน


ผลแห่งการกินสินบน ตัดสินคดีความโดยอยุติธรรม จึงต้องควักจิกเนื้อหลังของตนกิน
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร อ้างอิง: ขุ.ชา. ติงสตินิบาต มก. ๖๑/๓๐๑