kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กปิชาดก:ว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด

กปิชาดก: ว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด


     พระบรมศาสดาทรงปรารภแผ่นดินสูบพระเทวทัต จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

     ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์ถือกําเนิดเป็นกระบี่ มีบริวารห้าร้อย พระเทวทัตก็เกิดเป็นกระบี่ มีบริวารห้าร้อย เช่นกัน

     วันหนึ่ง ปุโรหิตของพระราชาเดินไปอาบน้ํา ถูกกระบี่(ลิง)เกเรตัวหนึ่งถ่ายอุจจาระรดศีรษะ ปุโรหิตนั้นได้ จองเวรไว้

     กระบี่โพธิสัตว์ทราบแล้วจึงให้โอวาทว่า สถานที่มีผู้ผูกเวรไม่ควรอยู่จึงพาบริวารหนีไปอยู่ที่อื่น ส่วนกระบี่ เทวทัตและบริวารไม่เชื่อ

     วันหนึ่ง ไฟไหม้โรงช้าง ทําให้ช้างได้รับบาดเจ็บที่หลัง ปุโรหิตได้โอกาสแนะนําให้เอามันเหลวของกระบี่ มาทาเพื่อต้องการแก้แค้น ทําให้กระบี่เทวทัตและบริวารต้องพินาศทั้งสิ้น

     คนพาลสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิต ลุอํานาจความคิดของตนไม่ดี คนฉลาด มีศีล มีปัญญา มีสุตะ จึงควร บริหารหมู่คณะ


สถานที่มีผู้ผูกเวรไม่ควรอยู่, คนพาลสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิต ลุอํานาจความคิดของตนไม่ดี คนฉลาด มีศีล มีปัญญา มีสุตะ จึงควร บริหารหมู่คณะ
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร