kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง สุมังคลชาดก:คุณธรรมของกษัตริย์

สุมังคลชาดก: คุณธรรมของกษัตริย์


     พระบรมศาสดาทรงปรารภราโชวาทสูตร จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

     ในอดีตกาล นายสุมังคละซึ่งเป็นนายอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตได้ทําให้พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เป็นที่เคารพของพระราชาปรินิพพานด้วยธนู เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเนื้อ เกิดกลัวความผิดจึงหนีไป

     หนึ่งปีถัดมา เขาขอให้อํามาตย์ช่วยเขา อํามาตย์ได้พรรณนาคุณของนายสุมังคละ พระราชาก็ทําไม่ได้ยิน เสีย

     พอปีที่สอง อํามาตย์ก็ทําให้อีก พระราชาก็นิ่งอีก

     พอเข้าปีที่สาม นายสุมังคละพาครอบครัวมาอีก อํามาตย์ก็ ช่วยเหลืออีก พระราชาจึงตรัสเรียกให้เข้าเฝ้า อํามาตย์เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระราชาว่า

     " ทําไมเมื่อได้ฟังคุณของนายสุมังคละถึง ๒ ครั้งจึงเฉย อยู่พอครั้งที่สาม จึงเรียกให้เข้าเฝ้า "

พระองค์จึงตรัสว่า

     " เมื่อรู้ว่ากําลังกริ้วไม่พึงลงอาญา เมื่อใดจิตผ่องใสพึงใคร่ครวญความผิดของผู้อื่น ให้เห็นคุณเห็นโทษและปรับไหมบุคคลนั้นตามสมควร

     ต้องไม่ถูกอคติครอบงํา ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ย่อมมีความสุขในโลกทั้งสอง "

 

พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า

นายสุมังคละคนเฝ้าพระราชอุทยานในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้

ส่วนพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคต

 


ขณะกำลังโกรธ ไม่ควรลงโทษผู้กระทำผิด
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร