kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง ภัทรฆฏเภทกชาดก:เมาจนเสียของวิเศษ

ภัทรฆฏเภทกชาดก: เมาจนเสียของวิเศษ


     พระบรมศาสดาทรงปรารภหลานของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้ผลาญทรัพย์ ๔o โกฏิ ของบิดามารดา และทรัพย์อื่นๆ ของท่านเศรษฐี ด้วยการดื่มสุราจนไม่มีที่พึงและตายไป จึงทรงนําเรื่องในอดีตกาลมาตรัสเล่าว่า

     ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐี มีบุตรคนเดียว เมื่อทํากาละแล้วบังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช

     ครั้งนั้น บุตรของท่านเศรษฐีไม่ทําทาน เป็นนักเลงอบายมุขต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นคนเข็ญใจ ท้าวสักกะจึงให้หม้อสารพัดนึกแก่บุตร แล้วสั่งให้รักษาให้ดีอย่าให้หม้อแตก

     วันหนึ่ง เขาเมาหนักโยนหม้อแล้วรับพลาด หม้อตกแตก เขาจึงกลับเป็นคนจนเที่ยวขอทานผู้อื่นจนตายไป

 

พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า

นักเลงผู้ทําลายหม้อในครั้งนั้นได้เป็นหลานเศรษฐีในบัดนี้

ท้าวสักกะ คือเราตถาคต


ความมึนเมาทำลายโอกาสดีในชีวิต
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร