kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง นามสิทธิชาดก:ชื่อนั้นสำคัญไฉน

นามสิทธิชาดก: ชื่อนั้นสำคัญไฉน   ในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภพระภิกษุผู้หวังความสำเร็จโดยชื่อรูปหนึ่ง
ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...
   กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ อยู่ในเมืองตักกสิลา
มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่า ปาปกะ (นายบาป)
เขาคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคล จึงเข้าไปหาอาจารย์
และขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่ อาจารย์จึงบอกให้ไปเที่ยวแสวงหาชื่อที่ตนเองชอบใจมาแล้วจะทำพิธีเปลี่ยนชื่อให้

   
เขาได้ออกเดินทางไปแสวงหาชื่อใหม่ จนถึงเมืองหนึ่ง
เดินผ่านขบวนญาติหามศพไปป่าช้า จึงถามถึงชื่อคนตาย
พวกญาติจึงบอกชื่อว่า ชีวกะ(นายบุญรอด) เขาถามว่า
" ชื่อชีวกะก็ตายหรือ
? " พวกญาติจึงกล่าวว่า "
จะชื่ออะไร ๆ ก็ตายทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้น
"
   พอเดินเข้าไปในเมือง
พบเห็นพวกนายทุนกำลังจับนางทาสีเฆี่ยนด้วยเชือกอยู่
จึงถามความนั้นทราบว่านางไม่ยอมให้ดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทน
ถามถึงชื่อนางทาสีนั้น ทราบว่าชื่อนางธนปาลี
(นางรวย) จึงถามว่า "
ชื่อรวย ยังไม่มีเงินดอกเบี้ยหรือ ? "
พวกนายทุนจึงตอบว่า "
จะชื่อรวยหรือจน เป็นคนยากจนได้ทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติเรียกกันเท่านั้น
" เขาเริ่มรู้สึกเฉยๆ ในเรื่องชื่อยิ่งขึ้น

   เขาได้เดินทางออกจากเมืองไป
ในระหว่างทางพบคนหลงทางคนหนึ่ง จึงถามชื่อ
ทราบว่าชื่อ ปันถกะ(นายชำนาญทาง) จึงถามว่า
" ขนาดชื่อชำนาญทางยังหลงทางอยู่หรือ
? " คนหลงทางจึงตอบว่า "
จะชื่อชำนาญทางหรือไม่ชำนาญทาง ก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากัน
เพราะชื่อเป็นบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้น
"
   เขาจึงวางเฉยในเรื่องชื่อ
เดินทางกลับไปพบอาจารย์ แล้วเล่าเรื่องที่ตนพบเห็นมาให้ฟัง
และขอให้ชื่อนายบาปเช่นเดิม อาจารย์จึงกล่าวคาถานี้ว่า
     "
เพระเห็นคนชื่อเป็นได้ตายไป หญิงชื่อรวยกลับตกยาก

       และคนชื่อว่านักเดินทางแต่กลับหลงทางอยู่ในป่า
นายปาปกะจึงได้กลับมา "ชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐๔๓-๒๒๒๑๐๑, ๐๔๓-๓๒๐๘๕๐