kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อุปสิงฆบุปผชาดก:ฤษีโขมยกลิ่นดอกไม้

อุปสิงฆบุปผชาดก: ฤษีโขมยกลิ่นดอกไม้


     พระบรมศาสดาปรารภเรื่องภิกษุรูปหนึ่งไปยืนดมกลิ่นดอกไม้อยู่ใต้ลม แล้วถูกรุกขเทวดากล่าวให้สลดใจว่า ท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่น ภิกษุนั้นจึงทูลต่อพระบรมศาสดา พระพุทธองค์จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

     ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์ออกบวชเป็นฤๅษี วันหนึ่ง ลงไปในสระเพื่อดมกลิ่นดอกบัวที่บานงดงาม ครั้งนั้นเทพธิดาตนหนึ่งกล่าวให้พระโพธิสัตว์สลดใจว่า

" การดมเป็นองค์ของการขโมย "

 

พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า

" เหตุใดท่านจึงไม่กล่าวกับชายที่กําลังขุดเหง้าบัว เด็ดดอกบุณฑริก ผู้มีการ งานเลอะเทอะบ้าง "

 

เทพธิดาจึงกล่าวตอบว่า

" สมณะทั้งหลายเป็นผู้มีศีล เป็นที่รัก เป็นผู้ใคร่ต่อโอวาท เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงควรจะว่ากล่าวสมณะผู้ทําสิ่งไม่สมควร แม้มีประมาณน้อย "

 

พระโพธิสัตว์ได้ยิน จึงยังฌานให้เกิดขึ้น 

 


ความชั่วแม้เล็กน้อย ก็ไม่ควรทำ
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร