kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง สังคามาวจรชาดก:ช้างศึก

สังคามาวจรชาดก: ช้างศึก


     พระอสีติมหาสาวกถามพระนันทะว่า บําเพ็ญสมณธรรมเพราะอยากได้นางอัปสร ๕oo จริงหรือ แล้ว เปรียบพระนันทะเป็นเหมือนกรรมกรทํางานเพื่อต้องการสตรี พระนันทะเกิดหิริโอตตัปปะ เมื่อได้ยินคําสอนนั้น จึงเร่งบําเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนาจนบรรลุ เป็นพระอรหันต์ พระบรมศาสดาทรงทราบความที่พระนันทะทนต่อการสั่งสอนได้ จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

     ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคนฝึกช้างในกรุงพาราณสี พระนันทะเกิดเป็นช้างมงคลของพระราชา

     เมื่อมีกษัตริย์เมืองอื่นมาชิงราชสมบัติ พระโพธิสัตว์และช้างมงคลได้ออกรบ ช้างมงคลซึ่งได้รับการ สอนจากพระโพธิสัตว์ก็ทําตามคําสอน ไม่เกรงกลัวต่อมรณภัยจากศัสตราอาวุธ และเครื่องประหารต่างๆ จนใน ที่สุดก็ได้รับชัยชนะ

     

ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร