kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง ปุจิมันทชาดก:รุกขเทวา กับ โจรป่า

ปุจิมันทชาดก: รุกขเทวา กับ โจรป่า


เหตุที่ตรัสชาดก
     พระบรมศาสดาทรงปรารภเหตุที่พระโมคคัลลานะขับไล่โจรที่ขโมยของมาพักที่บริเวณกุฏิของท่านจึง ทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

 

     ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดา อยู่ที่ต้นสะเดาในป่าช้า     

     วันหนึ่ง มีโจรผู้หนึ่งทําการโจรกรรมแล้วเข้าไปในป่าช้าเก็บห่อของไว้ที่โคนต้นสะเดาแล้วนอนหลับไป รุกขเทวดาเห็นว่า ถ้าโจรถูกจับได้ที่นี่ ราชบุรุษคงจะตัดกิ่งไม้สะเดาทําหลาวเสียบโจร ความเสียหายจะเกิดแก่วิมานตน จึงไล่โจรไปแล้วกล่าวคาถาว่า

 

 

" บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง "

 

     พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า

รุกขเทวดา ณ ต้นสะเดาในครั้งนั้น ได้มาเป็นเราตถาคตในครั้งนี้


บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร