kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อกิตติชาดก:อกิตติดาบส, ท้าวสักกะลองใจฤาษี

อกิตติชาดก: อกิตติดาบส, ท้าวสักกะลองใจฤาษี


เหตุที่ตรัสชาดก


     อุบาสกผู้หนึ่งถวายทานแด่พระสงฆ์ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด ๗ วัน เมื่อพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาแล้ว จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า


เนื้อเรื่อง


     ครั้งนั้น บุตรของพราหมณ์ที่มีทรัพย์มากชื่อ อกิตติ เมื่อพ่อแม่ตายลง เกิดความเบื่อหน่ายในสมบัติ จึงออกบวชและบําเพ็ญเพียร ยังฌานและอภิญญาให้บังเกิดแล้ว เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย

 

    ท้าวสักกะทรงคิดจะทดลองใจ จึงแปลงเป็นยาจกมาขอทาน อกิตติดาบสได้ให้ทานถึง ๓ วัน ในส่วนที่เป็นอาหารของตนทั้งหมด ท้าวสักกะจึงทรงแสดงตัวและประทานพร

 

   ดาบสจึงขอให้ตนอย่าพบคนพาล เพราะคนพาลมีปัญญาทราม ย่อมแนะนําชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ แนะนําความชั่วเป็นความดี พูดดีก็โกรธ เป็นผู้ไม่รู้วินัย

 

พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า

ท้าวสักกะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะ

ส่วนอกิตติดาบส ในครั้ง นั้น ได้มาเป็นเราตถาคตในครั้งนี้


พรอันประเสริฐ คือ การไม่พบคนพาล
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร