kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง ทรีมุขชาดก:พระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า, คนบ้า ๘ จำพวก

ทรีมุขชาดก: พระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า, คนบ้า ๘ จำพวก


เหตุที่ตรัสชาดก
พระบรมศาสดาทรงปรารภการออกบวชของพระองค์ จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

 

เนื้อเรื่อง

ครั้งเมื่อ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชกุมาร มีพระสหายชื่อทรีมุขเป็นบุตรปุโรหิต ทั้งสองไปศึกษาศิลปะ ต่างเมืองจนจบ พากันเที่ยวไปจนเหนื่อย แล้วหลับไปในพระราชอุทยาน

ในวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดของการสวรรคตของพระราชาในเมืองนั้น เพราะในเมืองนั้นไม่มีรัชทายาท บุษยราชรถวิ่งมาถึงพระโพธิสัตว์จึงได้ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าพรหมทัต ส่วนทรีมุขเห็นใบไม้เหลืองในราช อุทยาน ตั้งความเพียรจนบรรลุปัจเจกโพธิญาณ

ต่อมา พระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้าได้มาแสดงโทษของกามให้แก่พระเจ้าพรหมทัตว่า คนบ้าในโลกนี้มี ๘ จําพวก คือ

๑. บ้ากาม มัวเมาในกาม

๒. บ้าโกรธผู้อื่น
๓. บ้าความเห็น ตกอยู่ใต้อํานาจความเข้าใจผิด
๔. บ้าความหลง ตกอยู่ในอำนาจความไม่รู้
๕. บ้ายักษ์ ตกอยู่ในอำนาจยักษ์
๖. บ้าดีเดือด ตกอยู่ในอำนาจของดี
๗. บ้าสุรา ตกอยู่ในอำนาจสุรา
๘. บ้าเพราะความสุญเสีย ตกอยู่ใต้อำนาจความโศกเศร้า

เมื่อแสดงโทษในกามทั้งหลายแล้ว จึงชวนพระเจ้าพรหมทัตออกบวชพระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า

พระราชาในครั้งนั้น ได้มาเป็นเราตถาคตในครั้งนี้


คนมีปัญญาเรียนรู้ได้จากทุกสิ่ง เพียงเห็นใบไม้เหลืองก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้
ที่มา: หนังสือดรรชนีธรรมฉบับมงคลสูตร