kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง ชุณหชาดก:ชุณหกุมาร, การเลือกคบคน

ชุณหชาดก: ชุณหกุมาร, การเลือกคบคน


     เมื่อพระบรมศาสดาประทานพร ๘ ประการ แก่พระอานนท์แล้วทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

 

     ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชโอรสชื่อ ชุณหกุมาร ได้ให้สัญญากับพราหมณ์ผู้หนึ่งว่า " เมื่อตน ได้ครองราชย์แล้ว จะชดใช้ค่าภัตตาหารที่ตนทําเสียหายให้ "

     เมื่อชุณหกุมารได้ครองราชย์แล้ว จึงมอบทรัพย์เป็นอันมาก ให้แก่พราหมณ์แล้วตรัสว่า

" คนพาลย่อม ทําคุณที่เขาทําไว้ในอดีตให้เสื่อมสูญ คุณที่ทําให้กับคนพาลถึงมากมายก็ย่อมเสื่อมหมด เพราะคนพาลเป็นผู้อกตัญญ ส่วนบัณฑิตนั้นมีลักษณะตรงข้ามกับที่กล่าวมา "

 

พระบรมศาสดาตรัสสรุปชาดกว่า พระราชาในครั้งนั้น ได้มาเป็นเราตถาคตในครั้งนี้


อกตัญญู เป็น ลักษณะของคนพาล
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)