kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง สุหนุชาดก:ม้าสุหนุ, ม้าดุร้าย

สุหนุชาดก: ม้าสุหนุ, ม้าดุร้าย


ครั้งก่อนโน้น    พระเจ้าพรหมทัตมีม้าดุร้ายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า  มหาโสณะ  แปลว่า  สุนัขใหญ่  

เวลามีพวกพ่อค้ามาขายที่เมืองนั้นก็ตรัสสั่งอำมาตย์คนหนึ่งผู้มีหน้าที่ซื้อม้า    ให้ปล่อยม้ามหาโสณะ

ออกไปเที่ยวไล่กัดม้าพวกนั้นจนเป็นบาดแผลไปเป็นอันมากแล้ว     จึงให้ไปผ่อนผันซื้อต่อด้วยราคาถูก ๆ  

พวกพ่อค้าม้าก็ขายให้ด้วยความเสียใจแล้วจึงไปบอกอำมาตย์เก่าเจ้าหน้าที่ซื้อม้าคนก่อนให้ทราบ  

อำมาตย์เก่าจึงบอกอุบายให้ว่า   เมื่อพวกท่านมา  ทีหลังจงหาม้าดุร้ายมาด้วย  

พ่อค้าม้าเหล่านั้นก็พากันกลับไปๆเที่ยวหาม้าได้ตัวหนึ่งชื่อว่า  สุหนุ  แปลว่า  เจ้าคางดี 

แล้วจึงนำฝูงม้าไปขายที่เมืองพาราณสีอีก  

 

เมื่ออำมาตย์คนนั้นปล่อยม้าโสณะออกไป  ม้าสุหนุก็วิ่งออกรับ  ต่างฝ่ายต่างวิ่งห้อเข้าหากันในทุ่งกว้าง  

คนทั้งหลายได้ยืนมุงดูอยู่เป็นอันมาก  ต่างก็เข้าใจว่าจะได้เห็นม้าทั้งสองกัดกันอย่างดุร้าย

แต่เมื่อม้าทั้งสองวิ่งไปถึงตัวกันเข้าแล้ว    ต่างฝ่ายต่างก็เข้าดมลูกอัณฑะของกันและกัน

เหมือนอย่างเคยชอบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร    

 

เมื่อพระเจ้าพรมทัตได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงอัศจรรย์   จึงตรัสถามอำมาตย์เก่าว่า     

เหตุไรม้าของเราจึงไม่ดุร้ายเหมือนแต่ก่อน    อำมาตย์เก่ากราบทูลว่า 

เหตุว่าม้าทั้งสองมีอัธยาศัยต้องกัน  คือเป็นม้าดุร้ายเหมือนกัน  

ม้าโสณะเป็นอย่างไร  ม้าสุหนุก็เป็นอย่างนั้น  ม้าทั้งสองเสมอกันด้วยกิริยาเล่นกิริยาคนอง  

การกัดเชือกที่ผูก   ความชั่วช้า  ความไม่เรียบร้อย  ต่างก็เท่ากันทั้งนั้นจึงเข้ากันได้  

กราบทูลอย่างนี้แล้วก็กราบทูลขอให้ซื้อม้าตามราคาพอสมควร    พวกพ่อค้าม้าก็พากันชื่นชมยินดี  

 

มาชาติสุดท้ายม้าดุร้ายทั้งสองนั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุดุร้ายสององค์ในครั้งพระพุทธเจ้า 

องค์หนึ่งอยู่วัดพระเชตวัน  อีกองค์หนึ่งอยู่วัดบ้านนอก  เมื่อมาพบกันต่างก็ชอบพอกันเป็นอย่างดี  

ส่วนพระเจ้าพรมทัตได้มาเกิดเป็นพระอานนท์   อำมาตย์คนเก่าได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า  

จบเรื่องนี้ในสุหนุชาดก  ทุกนิบาตเท่านี้


คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
ที่มา หนังสือพระเจ้าสิบชาติ ฉบับพิสดาร เล่มเดียวจบ โดย ปุ้ย แสงฉาย สำนักงาน ส.ธรรมภักดี