kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง เอกปทชาดก:ความเพียรทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง

เอกปทชาดก: ความเพียรทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง


ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐี ครั้งนั้นกุมารน้อยผู้เป็นบุตรของพระโพธิสัตว์ถามขึ้นว่า ขอพ่อจงบอกบทบทหนึ่งอันเป็นทางให้ถึงประโยชน์แก่ลูก 

 

ลูก : คุณพ่อครับ เหตุอย่างเดียวทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างมีอยู่หรือไม่ ลูกจะพึงทำประโยชน์ให้สำเร็จด้วยเหตุใด ขอคุณพ่อจงบอกเหตุนั้น ซึ่งรวมประโยชน์ได้หลายอย่างแก่ผมเถิด

ลำดับนั้น บิดาเมื่อจะบอกแก่กุมารน้อยนั้นได้บอกกับลูกชายว่า

พ่อ : ลูกเอ๋ย เหตุอย่างหนึ่งคือความขยันหมั่นเพียร ทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง

เพราะความขยันหมั่นเพียรนั้น ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยขันติ อาจทำมิตรทั้งหลายให้มีความสุข หรืออาจทำศัตรูทั้งหลายให้ถึงความทุกข์ได้

     อธิบายความ คือ ความขยันได้แก่ ความเพียรอันประกอบด้วยญาณ  บุคคลผู้เฉลียวฉลาด ผู้ยังลาภให้เกิดประกอบด้วยศีล มีประโยชน์มิใช่น้อย ความเพียรนี้นั้นประกอบด้วยอาจาระและศีล พรั่งพร้อมด้วยขันติ สามารถทำให้มิตรทั้งหลายมีความสุขได้ ให้เกิดความทุกข์แก่ศัตรูทั้งหลายได้ ผู้ประกอบด้วยกุศล วิริยะพรั่งพร้อมด้วยญาณ จะทำให้ลาภบังเกิดขึ้น

พระโพธิสัตว์กล่าวแก้ปัญหาแก่บุตรเช่นนี้ บุตรนั้นได้ยังประโยชน์ของตนให้สำเร็จตามนัยที่บิดาบอก ดำรงชีพไปตามยถากรรมแล้ว