kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อุทัญจนีชาดก :ว่าด้วยหญิงโจร

อุทัญจนีชาดก : ว่าด้วยหญิงโจร


พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภการเล้าโลมของหญิงสาวเจ้าเนื้อ ตรัสพระธรรมเทศนานี้  
              พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่า เธอกระสันจริงหรือ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า จริงพระเจ้าข้า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
               ตรัสถามต่อไปว่า จิตของเธอปฏิพัทธ์ในอะไรเล่า? เธอกราบทูลว่า ในหญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่ง พระเจ้าข้า ลำดับนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสกะภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ นางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอ แม้ในกาลก่อน นางทำให้เธอเสื่อมจากศีล อาศัยบัณฑิตตักเตือน จึงได้ความสุขกลับคืนมา แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้ 
               ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี 
               พระโพธิสัตว์ถือผลไม้เข้ามาในเวลาเย็น เปิดประตูบรรณศาลา เข้าไปได้พูดคำนี้กับดาบสน้อยผู้บุตรว่า พ่อเอ๋ย ในวันอื่นๆ เจ้าหักฟืน ตักน้ำดื่มไว้ ก่อไฟไว้ แต่วันนี้ไม่ทำสักอย่างเดียว เหตุไรเล่า เจ้าจึงมีหน้าเศร้า นั่งซึมเศร้าอยู่ 
               ดาบสน้อยตอบว่า  เมื่อท่านพ่อไปหาผลไม้ หญิงคนหนึ่งมาชักชวนกระผมให้ไปด้วย แต่กระผมคิดไว้ว่า ให้พ่ออนุญาตแล้วค่อยไป กระผมให้นางนั่งรออยู่ที่ตรงโน้น  คราวนี้กระผมจะไปละครับพ่อ พระโพธิสัตว์ทราบว่า เราไม่อาจเหนี่ยวรั้งเขาไว้ได้ จึงอนุญาตโดยสั่งว่า ถ้าเช่นนั้น จงไปเถิด แต่เขาพาเจ้าไปแล้ว เมื่อใด นางอยากกินปลากินเนื้อ หรือมีความต้องการเนย เกลือ และข้าวสารเป็นต้น เมื่อนั้น นางจะเคี่ยวเข็ญให้เจ้าไปหาสิ่งนี้ๆ มาให้  ตอนนั้นเจ้าจงนึกถึงคุณของพ่อ แล้วพึงหนีมาที่นี่เถิด.
               ดาบสผู้เป็นบุตรได้ไปกับนาง ครั้งนั้น นางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจของตน ต้องการสิ่งใดๆ ก็ใช้ให้ไปหาสิ่งนั้นๆ มา เช่นสั่งว่า จงไปหาเนื้อมา จงไปหาปลามา เขาก็ได้คิดว่า นางนี่เคี่ยวเข็ญให้เราทำอย่างกับเป็นทาสของตน แล้วหนีมาสู่สำนักของบิดา ไหว้บิดาแล้ว ทั้งๆ ที่ยืนอยู่นั่นแหละ กล่าวว่า

               "ผู่้หญิงไม่ดีคนนี้เบียดเบียนฉัน ผู้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข จะขอน้ำมันหรือเกลือ ก็ด้วยการกล่าวคำอ่อนหวาน ฐานภรรยา"
 


               ท่านพ่อขอรับ หญิงนั้นทำผมผู้เคยเป็นอยู่สบายในสำนักของท่านพ่อ ให้เดือดร้อน  บังคับเคี่ยวเข็ญ ต้องการจะกินสิ่งใดๆ ก็เคี่ยวเข็ญเอาสิ่งนั้น หญิงชื่อว่า อุทัญจนี  อุทญฺจนี นี้ เป็นชื่อของหญิงผู้ตักตวงน้ำจากตุ่ม หรือจากบ่อ ก็หญิงประเภทอุทัญจนีนั้น ต้องการสิ่งใดๆ ก็จะใช้ให้หาสิ่งนั้นๆ มาให้จงได้ ดุจตักตวงเอาน้ำด้วยหม้อ
               หญิงไม่ดีนางนั้นอ้างตนเป็นภรรยา โอ้โลมกระผมด้วยคำอันอ่อนหวาน พาไปในที่อยู่ของนาง  เวลาต้องการน้ำมัน หรือเกลือ จะเคี่ยวเข็ญขอสิ่งนั้นๆ ทุกอย่างให้นำมาให้ เหมือนเป็นทาส เหตุนั้น กระผมจึงบอกเล่ากล่าวโทษของนางไว้ 

               ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ก็ปลอบดาบสน้อยนั้นว่า ช่างมันเถิด มาเถิด เจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว้เถิด แล้วบอกพรหมวิหาร ๔ ให้ บอกกสิณบริกรรมให้ ไม่นานนักดาบสน้อยนั้น ก็ยังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดได้ เจริญพรหมวิหาร แล้วไปบังเกิดในพรหมโลก พร้อมด้วยบิดา