kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง คิชฌชาดก:เมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติ

คิชฌชาดก: เมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติ


พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ ภิกษุผู้เลี้ยงมารดา จึงตรัสเรื่องนี้ ดังนี้

เรื่องปัจจุบันมีปรากฏใน สุวรรณสามชาดก

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นแร้ง เติบโตแล้วให้พ่อแม่ผู้แก่เฒ่า ตาเสื่อมคุณภาพแล้ว สถิตอยู่ที่ถ้ำเขาคิชฌกูฏ นำเนื้อโคเป็นต้นมาเลี้ยง เวลานั้นในเมืองพาราณสี นายพรานคนหนึ่งดักบ่วงแร้งไว้ที่ป่าช้า โดยไม่ได้กำหนดเวลาที่จะกลับไปดู อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ เมื่อแสวงหาเนื้อโค ได้เข้าไปป่าช้า ก็พลาดไปติดบ่วงเข้า เมื่อเขาติดบ่วงก็ไม่ได้คิดถึงตนเลย ระลึกถึงแต่พ่อแม่ผู้แก่เฒ่า แล้วบ่นไปว่า พ่อแม่ของเราจักอยู่ไปได้อย่างไรหนอ ? ไม่รู้ว่าเราติดบ่วงเลย หมดที่พึ่งขาดอาหารปัจจัย เห็นจักผอมตายที่ถ้ำในภูเขานั่นเอง ดังนี้ กล่าวคาถาที่ ๑ ไปพลางว่า:

มารดาและบิดาของเราแก่เฒ่าชราแล้ว นอนอยู่ในถ้ำจักทำอย่างไรหนอ

เราก็ติดบ่วงตกอยู่ในอำนาจของนายพราน?

นายพรานได้ยินคำโอดครวญของแร้งนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า:

ดูก่อนแร้ง เหตุไรท่านจึงคร่ำครวญอยู่เล่า การคร่ำครวญของท่านเป็นอย่างไรหนอ

แร้งพูดภาษามนุษย์ เราไม่เคยได้ยินหรือเห็นมาเลย

แร้ง กล่าวว่า

ข้าพเจ้าเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรานอนอยู่ในถ้ำ มารดาบิดาท่านจักทำ

อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของท่านเสียแล้ว

นายพรานจึงกล่าวว่า:

เขาพูดกันว่า แร้งมองเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยชน์ เหตุไฉนท่าน

แม้จะมาถึงข่าย และบ่วงก็ไม่รู้สึก *

แร้ง กล่าวว่า

เมื่อใด จะมีความพินาศ สัตว์จะถึงความสิ้นชีวิต เมื่อนั้นถึงแม้จะมา

ถึงข่าย และบ่วงก็ไม่รู้สึกเลย

นายพรานนั้น ครั้นได้ฟังธรรมกถาของพระ โพธิสัตว์นี้แล้วคิดว่า พระยาแร้งผู้ฉลาด เมื่อโอดครวญก็ไม่โอดครวญ เพื่อตน แต่โอดครวญเพื่อพ่อแม่ พระยาแร้งนี้ไม่ควรตาย แล้วได้แก้บ่วงออกด้วย จิตใจรักใคร่อ่อนโยน เมื่อจะกล่าวยินดีต่อพระโพธิสัตว์นั้น ก็กล่าวว่า

ท่านจงไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรา นอนอยู่ในถ้ำ เราอนุญาตให้

ท่านกลับไปหาพวกญาติโดยสวัสดี

ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์พ้นจากมรณทุกข์มีความสุขใจแล้ว เมื่อจะทำอนุโมทนาแก่นายพรานนั้น จึงกล่าวคาถาสุดท้ายแล้ว ได้คาบเอา เนื้อเต็มปากไปให้พ่อแม่

ดูกรนายพราน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจงเพลิดเพลินพร้อมด้วยญาติทั้งปวงเถิด ข้าพเจ้าจะไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรานอนอยู่ในถ้ำ      

ที่มา : http://group.wunjun.com/truthoflife/topic/171412-4050