kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มัจฉชาดก:ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น

มัจฉชาดก: ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น


           ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิตของพระราชา อยู่มาวันหนึ่งชาวประมงยกปลาที่ติดตาข่ายตัวหนึ่ง วางไว้หลังหาดทรายอันร้อน เสี้ยมหลาวด้วยคิดว่าจะปิ้งปลาที่ถ่านเพลิงแล้วเคี้ยวกิน ปลาร้องรำพันถึงนางปลา ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า :
 
        ไฟนี้ก็ไม่เผาเราให้เร่าร้อน
แม้หลาวที่พรานแหเสี้ยมเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ยังความทุกข์ให้เกิดแก่เรา
แต่การที่นางปลาเข้าใจว่า เราไปหานางปลาตัวอื่นด้วยความยินดี
อันนี้จะเผาเราให้เร่าร้อน
ไฟคือราคะนั้นแล ย่อมเผาเราให้เร่าร้อน
พรานแหทั้งหลาย ขอได้ปล่อยเราเถิดสัตว์ผู้ตกยากอยู่ในกาม ท่านไม่ควรฆ่า
 
ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ไปถึงฝั่ง ได้ยินปลานี้รำพัน จึงเข้าไปหาชาวประมงให้ปล่อยปลานั้นไป

ที่มา : http://group.wunjun.com/leavesofeden/topic/136838-3325