kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง อัตถัสสทวารชาดก:ประตูแห่งประโยชน์

อัตถัสสทวารชาดก: ประตูแห่งประโยชน์ในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์คนหนึ่ง ความว่า
...

วันหนึ่ง ได้มีเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งพา
บุตรอายุ ๗ ขวบ ไปเข้าเฝ้าและถามปัญหาว่า

     "
ลูกชายได้ถามถึงประตูแห่งประโยชน์ว่าคืออะไร
"
เพราะเป็นเด็กมีปัญญาฉลาด
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
     "
ในอดีตเด็กนี้ ก็เคยถามเราครั้งหนึ่งแล้ว
"
ได้ตรัสแก้ปัญหานี้
เป็นพระคาถาว่า
     "
บุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่ง คือ ความไม่มีโรค
๑ ศีล ๑ การคล้อยตามผู้รู้ ๑
       การสดับตรัสฟัง
๑ การประพฤติตามธรรม ๑ ความที่จิตไม่หดหู่

       คุณธรรม
๖ ประการนี้ เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์
"


ประตูแห่งประโยชน์ (ความสำเร็จ ) มีอยู่ ๖ ประการ ใครทำได้ตามนี้ ชีวิตรุ่งโรจน์แน่ๆ
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐๔๓-๒๒๒๑๐๑, ๐๔๓-๓๒๐๘๕๐