kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง สาเกตชาดก:เหตุให้เกิดความรัก

สาเกตชาดก: เหตุให้เกิดความรักในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดอัญชนวัน เมืองสาเกต
ทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า
...
เช้าตรู่วันหนึ่ง
พระพุทธองค์ พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมือง
แล้วกรูเข้ามาหมอบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วพลางกล่าวว่า

     "
ลูก ธรรมดาบุตร ต้องปรนนิบัติมารดาบิดา ในยามแก่ชรามิใช่หรือ
ทำไม ลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลย ไป พ่อจะพาไปพบแม่เจ้า
"
แล้วจึงนำไปเรือนของตน
พระพุทธองค์ประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมภิกษุสงฆ์
นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำไห้คร่ำครวญเช่นกันกับพราหมณ์แล้วแนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่ชาย
วันนั้น ครอบครัวของพราหมณ์ได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์ได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัด

ตอนเย็นพวกภิกษุตั้งความสงสัยว่า

      "
ทำไม พราหมณ์ทั้งสองจึงเรียกตนเองว่า เป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคต
"
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
      "
พราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา ๕๐๐ ชาติ เป็นอา
๕๐๐ ชาติ เป็นปู่ ๕๐๐ ชาติ นางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา
๕๐๐ ชาติ เป็นน้า ๕๐๐ ชาติ เป็นย่า ๕๐๐ ชาติติดต่อกันไม่ขาดสาย
"
แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า
     "
บุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใด
บุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้น
       แม้ทั้ง
ๆ ที่ ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลย "คนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อน
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม