kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มฆเทวชาดก:ว่าด้วยเทวทูต

มฆเทวชาดก: ว่าด้วยเทวทูตในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภการเสด็จออกผนวชของพระองค์ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก
ว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
ในกรุงมิถิลา วิเทหรัฐ มีพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์หนึ่งพระนามว่า
มฆเทวะ พระองค์ได้ตรัสกับนายช่างกัลบก(ช่างตัดผม)ว่า

     " นายช่าง
หากวันใดท่านเห็นผมหงอกบนศีรษะเรา จงบอกเราด้วย
"
ต่อมาวันหนึ่ง
นายช่างกัลบกพบผมหงอกเส้นหนึ่งบนศีรษะของพระราชา
จึงได้ทูลให้ทรงทราบ พระราชาจึงสั่งให้ถอนออกมาวางไว้ที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์
ในสมัยนั้น
พระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู่อีก ๘๔,๐๐๐
ปี ถึงกระนั้นพระองค์ก็ถึงความสลดพระทัยว่า
ความตายใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงวิตกจนพระเสโทเปียกชุ่มไปทั่วพระวรกาย
ได้ตัดสินพระทัยออกบรรพชาในวันนั้น จึงทรงประทานบ้านหลังโตแก่นายช่างกัลบก
และมอบราชสมบัติแก่พระโอรสพระองค์ใหญ่
พวกอำมาตย์
ได้ทูลถามถึงสาเหตุที่พระองค์สละราชสมบัติ
พระองค์จึงตรัสบอกสาเหตุที่สละราชสมบัติออกบวชเพราะผมหงอกบนศีรษะ
แล้วได้ตรัสคาถาแก่อำมาตย์ทั้งหลายว่า
     "
เมื่อวัยล่วงลับไป ผมบนศีรษะของเราก็หงอก

       เทวทูตก็ปรากฎชัด
บัดนี้ เป็นเวลาที่เราควรจะบวช "

ครั้นตรัสแล้ว
ก็สละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีในวันนั้นเอง ประทับอยู่ในสวนมะม่วงตราบจนสวรรคต

 


ไม่ควรประมาทในวัย เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)