kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง คังเคยยชาดก:ว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด

คังเคยยชาดก: ว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวดในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภภิกษุสหายกันสองรูปที่มักเถียงกันว่า
ใครรูปหล่อกว่ากัน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก
ว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาประจำอยู่ต้นไม้
อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา สมัยนั้นมีปลาอยู่
๒ ตัว ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคา อีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำยมุนา
ปลาทั้ง ๒ ตัวเมื่อว่ายมาเจอกันที่แม่น้ำทั้ง
๒ สายมาบรรจบกันตรงที่ต้นไม้นั้นอยู่ก็มักจะทุ่มเถียงกันว่าใครงามกว่ากันเสมอ
ต่างก็ว่าตัวเองนั้นงามกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ตกลงกันไม่ได้สักที
จึงพากันไปหาเต่าตัวหนึ่งเป็นผู้ตัดสินให้ว่าใครงามกว่ากัน

     "ท่านเต่าผู้น่ารัก
ขอท่านช่วยตัดสินให้พวกข้าพเจ้าเสียทีว่าใครงามกว่ากัน"

     เต่าตัดสินว่า
"ท่านปลาทั้งสอง ท่านที่มีอยู่แม่น้ำคงคาก็งามดีไม่มีที่ติ
ท่านที่อยู่แม่น้ำยมุนาก็งามดีไม่มีที่ติ
แต่โดยรวมแล้วเรางามกว่าพวกท่านทั้งสองอยู่ดี"
ปลาทั้ง ๒ ตัวฟังคำตัดสินของเต่าแล้วก็ด่ามันกว่า "เจ้าเต่าชั่ว
เจ้าไม่ตอบคำถามของพวกเรากลับตอบไปอย่างอื่น"
แล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่า

     
"ท่านไม่ตอบเรื่องที่เราถาม เราถามอย่างหนึ่ง
ท่านกลับตอบเสียงอีกอย่างหนึ่ง คนที่ยกย่องตนอง
พวกเราไม่ชอบใจเลย"

ว่าแล้วปลาทั้ง
๒ ตัวก็พ่นน้ำใส่เต่านั้น เต่ากลับไปที่อยู่ของตนตามเดิม
เทวดาโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดได้แต่ให้เสียงสาธุการ        


ผู้มักโอ้อวดตนเอง ยกตนข่มท่าน มักจะไม่มีเพื่อนและขาดคนเชื่อถือ
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๒ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)