kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง ขันธปริตตชาดก:พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย

ขันธปริตตชาดก: พระปริตป้องกันสัตว์ร้ายในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง มรณภาพเพราะถูกงูกัด
ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธการ ว่า...

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญสมาบัติอยู่ที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์
มีฤาษีหลายร้อยตนเป็นบริวาร ณ ที่ฝั่งแม่น้ำนั้น
มีงูนานาชนิดอาศัยอยู่ งูได้กัดฤาษีเสียชีวิตไปหลายตน
พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนั้นแล้วจึงพูดให้โอวาทคณะฤาษีว่า

     "ท่านทั้งหลาย..หากพวกท่านเจริญเมตตาให้ตระกูลพญางูทั้ง
๔ งูทั้งหลายก็จะไม่กัดพวกท่านหรอก"
แล้วกล่าวคาถาว่า

     "ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูวิรูปักขะ
      ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูเอราปถะ
      ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
      ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูกัณหาโคตมะ"

และกล่าวคาถาที่
๒ ว่า
     "ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้า
ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ ๒ เท้า ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์
๔ เท้า ขอไมตรีจิตของเรา จงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามาก"

พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงธรรมด้วยการขอร้อง
ได้กล่าวคาถาว่า
     "ขอสัตว์ที่ไม่มีเท้า
สัตว์ที่มี ๒ เท้า สัตว์ที่มี ๔ เท้า สัตว์ที่มีเท้ามาก
อย่าได้เบียดเบียนเราเลย"

เมื่อจะแสดงการเจริญเมตตาโดยไม่เจาะจงได้กล่าวคาถาว่า

     "ทั้งมวลจงพบกับความเจริญ
ความชั่วช้าอย่าได้มาแผ้วพานสัตว์ตนใดตนหนึ่งเลย"

เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
จึงพูดว่า
     "พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ มีพระคุณหาประมาณมิได้บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน
คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมลงมุม ตุ๊กแกและหนู
มีคุณหาประมาณได้"

เพื่อแสดงกรรมที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น
ได้กล่าวคาถาว่า
     "เราได้ทำการรักษา
ทำการป้องกันไว้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีชีวิตจงพากันหลีกไป
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้ง
๗ พระองค์"

ตั้งแต่นั้นมา
คณะฤาษีได้เจริญเมตตารำลึกถึงพระพุทธคุณงูทั้งหลายต่างก็หลบหนีไปอยู่ที่อื่น

    


แม้อสรพิษก็ไม่เบียดเบียนผู้เจริญเมตตาภาวนา
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๒ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)