การกำหนดค่าสี (Colors)


การกำหนดค่าสีใน HTML

ใน HTML สามารถกำหนดค่าสีได้ 3 วิธี คือ ชื่อสี, ค่า RGB, หรือ ค่า HEX


ชื่อสี

กำหนดค่าสีด้วยการพิมพ์ชื่อสีเข้าไปตรงๆ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

HTML รองรับชื่อสีทั้งหมด 140 ชื่อ


ค่า RGB

การกำหนดค่า RGB ใช้สูตรนี้ rgb(red, green, blue)

ตัวแปรแต่ละตัว red, green, blue จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้ค่า red มีค่าสูงสุดคือ 255 และตัวแปรที่เหลือมีค่าเป็น 0 คือ rgb(255, 0, 0) ผลลัพธ์ที่ได้คือสีแดง

ถ้าเราต้องการสีดำ ตัวแปรทุกตัวจะต้องมีค่าเป็น 0 คือ rgb(0, 0, 0)

ถ้าเราต้องการสีขาว ตัวแปรทุกตัวจะต้องมีค่าเป็น 255 คือ rgb(255, 255, 255)

ลองปรับค่าสีได้จากตัวอย่างด้านล่าง

RedGreenBlue
25500
rgb(255, 0, 0)

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ค่า HEX

HTML สามารถกำหนดสีโดยใช้เลขฐาน 16 วิธีการเขียนคือ #RRGGBB

โดย RR คือสีแดง GG คือสีเขียว และ BB คือสีฟ้า

ตัวอักษร 2 ตัวนี้มาจากเลขฐาน 16 มีค่าตั้งแต่ 00 จนถึง FF (มาจาก 0 - 255 นั่นเอง)

ตัวอย่างเช่น #FF0000 คือสีแดง มาจาก FF คือค่าสูงสุดของสีแดง (255) และสีอื่นเป็นค่าต่ำสุด (0)

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด