การใช้ Iframes


<iframe> ใช้เพื่อแสดงหน้าเว็บภายในหน้าเว็บอีกทีหนึ่ง


Iframe Syntax

ใช้ Tag <iframe> เพื่อสร้างหน้าต่าง iframe

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

Attribute src ใช้ระบุ URL ที่ต้องการแสดงในหน้าเว็บ


ตั้งค่าความกว้างและความสูง

ใช้ Attribute width และ height เพื่อระบุขนาดของ iframe

สามารถใส่ค่าได้ 2 ประเภท คือ pixel (ตัวอย่าง 200px) และเปอร์เซนต์ (ตัวอย่าง 80%)

กรณีไม่ใส่หน่วยค่าเริ่มต้นจะเป็น pixel

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ลบกรอบออก

ค่าเริ่มต้นของ iframe จะมีกรอบมาด้วย

ถ้าต้องการเอากรอบออก ให้ใส่ Attribute style แล้วใช้ CSS property border แล้วใส่ค่าเป็น none

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

หรือหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบกรอบก็สามารถทำได้เหมือนกัน

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


กดลิงก์แล้วเปิดใน iframe

เราสามารถทำให้เวลากดลิงก์แล้วไปเปิดหน้าเว็บใน iframe

ด้วยการใช้ Attribute target ของลิงก์ และ Attribute name ใน iframe

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด