รู้จักกับ Element (อิลิเมนต์)


HTML Elements

หนึ่ง HTML Element จะประกอบด้วย Tag เปิดและปิดเสมอ ที่มีเนื้อหาต่างๆ อยู่ระหว่าง Tag

<tagname>...เนื้อหา...</tagname>

จากตัวอย่าง HTML Element คือ ทุกอย่างตั้งแต่เปิด Tag ไปจนถึงปิด Tag

<p>ย่อหน้าแรก</p>


Nested HTML Elements

HTML Elements สามารถอยู่ซ้อนกันได้ (ภายใน Element สามารถมี Element อื่นๆ ได้)

ทุกๆ เอกสาร HTML จะประกอบด้วย HTML Elements ซ้อนๆ กันทั้งสิ้น

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

อธิบายตัวอย่าง

 • <html> Element ระบุว่าทั้งหมดในนี้เป็น HTML
 • เอกสาร HTML จะมีเปิด Tag ด้วย <html> และปิด Tag ด้วย </html> เสมอ
 • เนื้อหาส่วนแสดงผลจะอยู่ใน HTML Element <body>


            
          

 • <body> Element ระบุว่านี่เป็นส่วนของเนื้อหาที่ไว้แสดงผล
 • เริ่มต้นด้วยการเปิด Tag <body> และปิดด้วย Tag </body> เสมอ
 • Element ระบุรูปแบบการแสดงผลจะอยู่ใน Tag <h1> และ <p>


            
          

 • <h1> Element ระบุว่านี่ก็ส่วนหัวข้อ
 • เริ่มต้นด้วยการเปิด Tag <h1> และปิดด้วย Tag </h1>
 • เนื้อหาของ Element คือ This is header


            
          

 • <p> Element ระบุว่านี่ก็ส่วนย่อหน้า
 • เริ่มต้นด้วยการเปิด Tag <p> และปิดด้วย Tag </p>
 • เนื้อหาของ Element คือ This is paragraph


            
          


อย่าลืมปิด Tag

แม้บางครั้งการลืมปิด Tag HTML Elements ก็ยังสามารถแสดงผลได้ถูกต้อง แต่คุณก็ไม่ควรลืม เพราะส่วนใหญ่มันจะแสดงผลผิดพลาด

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Empty HTML Elements

HTML Elements ที่ไม่มีเนื้อหาเราเรียกว่า Empty Elements

<br> คือ Empty Element ที่ไม่มีการปิด Tag (ใช้ระบุการเว้นบรรทัด)

Empty Element สามารถปิด Tag ได้ด้วยการปิดใน Tag เปิด แบบนี้ <br/>

HTML5 ไม่จำเป็นจะต้องปิด Tag Empty Element แต่ถ้าคุณต้องการเคร่งครัดความถูกต้อง หรือถ้าคุณต้องการแน่ใจว่ามันสามารถอ่านได้ใน XML parsers คุณต้องปิดทุกๆ Element


ใช้ Tags ตัวพิมพ์เล็ก

แม้ว่าใน HTML5 การใช้ Tags ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไม่มีผลอะไรต่อการแสดงผล แต่คุณก็ควรจะใช้ตัวพิมพ์เล็กไว้ เพื่อการแสดงผลในประเภทเอกสารอื่นๆ เช่น XHTML