Element ในฟอร์ม


บทนี้จะอธิบาย Element ที่มีในฟอร์มทั้งหมด


Element: <input>

<input> เป็น Element ที่สำคัญที่สุด

<input> สามารถใช้สร้างช่องกรอกข้อมูลได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทที่เรากำหนดใน Attribute type


Element: <select>

<select> ใช้สร้างตัวเลือกแบบ drop-down


            
            

ลองเขียนโค้ด

<option> ใช้สร้างตัวเลือก

<option> ตัวแรกจะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าต้องการให้รายการใดถูกเลือกมาก่อน ให้ใส่ Attribute selected ไปใน Tag <option>


            
            

ลองเขียนโค้ด


Element: <textarea>

<textarea> ใช้สร้างช่องกรอกข้อมูลแบบหลายบรรทัด


            
            

ลองเขียนโค้ด

Attribute rows ใช้ระบุจำนวนแถวที่มองเห็นได้ของช่องกรอกข้อมูล

Attribute cols ใช้ระบุความกว้างของช่องกรอกข้อมูล

เมื่ออยู่บนบราวเซอร์จะแสดงผลออกมาแบบนี้


Element: <button>

<button> ปุ่มที่สามารถคลิกได้


            
            

ลองเขียนโค้ด

เมื่ออยู่บนบราวเซอร์จะแสดงผลออกมาแบบนี้


Element ใหม่ใน HTML5

ใน HTML5 มีการเพิ่ม Element ใหม่ดังนี้ คือ

 • <datalist>
 • <keygen>
 • <output>


Element: <datalist>

<datalist> ใช้สร้าง autocomplete ให้กับ <input>

autocomplete คือรายการข้อมูลที่ถูกระบุเตรียมไว้ก่อนแล้ว เมื่อพิมพ์ข้อความลงในกล่องแล้วสะกดตรงกับข้อมูล ก็จะขึ้นรายการมาให้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกตัวอักษร

Attribute list ของ <input> จะต้องมีค่าตรงกับ Attribute id ของ <datalist>


            
            

ลองเขียนโค้ด


Element: <keygen>

<keygen> ถูกกำหนดให้ ใช้คู่กับ form เพื่อทำการ generator การเข้ารหัสให้กับ ข้อมูลใน form

ใช้เพื่อระบบความปลอดภัยในกาส่งข้อมูลจาก Client ไปยัง Server

เมื่อ form ถูก submit private key จะถูกจัดเก็บไว้ยัง เครื่องคอมพิวเตอร locally หรือเครื่อง Client และ public key จะถูกส่งไปยัง server


            
            

ลองเขียนโค้ด


Element: <output>

<output> ใช้ในการสร้างการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวนในแบบฟอร์มแบบทันที (Real-Time)


            
            

ลองเขียนโค้ด


สรุป Element ที่ใช้กับ <form>

Elementอธิบาย
<form>สร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล
<input>สร้างช่องกรอกข้อมูลแบบต่างๆ
<textarea>สร้างช่องกรอกข้อความแบบหลายบรรทัด
<label>ติดป้ายชื่อให้กับช่องกรอกข้อมูล
<fieldset>จัดกลุ่มให้กับ Element ในฟอร์ม
<legend>ตั้งชื่อให้กับ <fieldset>
<select>สร้างตัวเลือกแบบ drop-down
<option>ระบุตัวเลือกใน drop-down
<optgroup>จัดกลุ่มให้กับ <option> ของ drop-down
<button>สร้างปุ่ม
<datalist>เตรียมข้อความไว้ล่วงหน้าในสำหรับช่องกรอกข้อความ <input>
<keygen>ใช้เข้ารหัสให้กับฟอร์ม
<output>แสดงผลการคำนวน