สร้างตาราง (Tables)


ตัวอย่างตารางด้วย HTML


            
            

ลองเขียนโค้ด


สร้างตาราง

สร้างตารางได้โดยใช้ Tag <table>

แต่ละแถวของตารางใช้ Tag <tr>

หัวคอลัมน์ใช้ Tag <th> ตัวอักษรจะเป็นตัวหนาและตัวอักษรจะจัดอยู่ตรงกลางอัตโนมัติ

สร้างเซลล์ใส่ข้อมูลใช้ Tag <td> ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูป ลิสต์ หรือตารางซ้อนตาราง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ใส่กรอบตาราง

ถ้าเราไม่ตั้งค่ากรอบ เบราว์เซอร์จะไม่แสดงกรอบให้

ซึ่งเราสามารถระบุค่ากรอบได้ โดยใช้ CSS property border

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


กรอบเส้นเดียว

ถ้าเราไม่ตั้งค่าใดๆ กรอบจะมีค่า default เป็นกรอบ 2 ชั้น

ถ้าเราต้องการระบุให้กรอบมีชั้นเดียว ให้ใช้ CSS property border-collapse แล้วกำหนดค่าเป็น collapse

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


เพิ่มระยะห่างภายในเซลล์ (Paadding)

ถ้าเราไม่กำหนดค่าใดๆ เริ่มต้นตารางจะมีระยะห่างระหว่างข้อมูลภายในเซลล์และกรอบของมันเท่ากับศูนย์

เราสามารถระบุระยะห่างระหว่างข้อมูลภายในเซลล์และกรอบของมันได้ ด้วยการใช้ CSS property padding

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ข้อความหัวคอลัมน์ชิดซ้าย (Left Align)

ค่าเริ่มต้นของหัวคอลัมน์ <th> จะเป็นตัวหนาและตัวอักษรอยู่ตรงกลาง

ถ้าเราต้องการให้ข้อความอยู่ชิดซ้าย ให้ใช้ CSS property text-align

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


เพิ่มระยะห่างระหว่างเซลล์

เพิ่มระยะห่างระหว่างเซลล์ในตาราง ให้ใช้ CSS property border-spacing

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


รวมเซลล์แนวนอน (Column Span)

การรวมหลายๆ คอลัมน์เป็นเซลล์เดียว ให้ใช้ Attribute colspan แล้วใส่ค่าเป็นจำนวนคอลัมน์ถัดไปที่ต้องการรวม

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


รวมเซลล์แนวตั้ง (Row Span)

การรวมหลายๆ แถวเป็นเซลล์เดียว ให้ใช้ Attribute rowspan แล้วใส่ค่าเป็นจำนวนแถวถัดไปที่ต้องการรวม

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ใส่หัวเรื่อง (Caption)

การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง เราใช้ Tag <caption> และใส่ภายในและหลังจาก Element <table> ทันที

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ตกแต่งตารางเฉพาะ

ถ้าเราต้องการกำหนดค่า CSS ให้กับแค่บางตารางเท่านั้น เราสามารถใช้ Attribute id หรือ Attribute class

ถ้าเฉพาะเจาะจงตารางเดียว ให้ใช้ Attribute id

ถ้ากำหนดแค่เป็นกลุ่มประเภทตาราง ให้ใช้ Attribute class

ตัวอย่าง


            
          

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ใส่สีแถวสลับกัน

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


บทสรุป

 • ใช้ <table> สร้างตาราง
 • ใช้ <tr> สร้างแถว
 • ใช้ <td> สร้างเซลล์ใส่ข้อมูล
 • ใช้ <th> สร้างหัวคอลัมน์
 • ใช้ <caption> สร้างหัวเรื่อง
 • ใช้ Property CSS border เพื่อกำหนดค่ากรอบ
 • ใช้ Property CSS border-collapse กำหนดกรอบชั้นเดียว
 • ใช้ Property CSS padding กำหนดระยะห่างภายในเซลล์ระหว่างกรอบและข้อมูล
 • ใช้ Property CSS text-align จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
 • ใช้ Property CSS border-space กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์
 • ใช้ Attribute colspan รวมคอลัมน์เข้าด้วยกัน
 • ใช้ Attribute rowspan รวมแถวเข้าด้วยกัน
 • ใช้ Attribute id กำหนด id ให้กับตาราง เพื่อใช้ร่วมกับ CSS
 • ใช้ Attribute class กำหนดกลุ่มให้กับตาราง เพื่อใช้ร่วมกับ CSS

Tag ที่ใช้กับตาราง

Tagอธิบาย
<table>สร้างตาราง
<th>สร้างหัวคอลัมน์
<tr>สร้างแถว
<td>สร้างเซลล์ในข้อมูล
<caption>สร้างหัวเรื่อง
<colgroup>ระบุกลุ่มคอลัมน์ เพื่อใช้ในการจัดรูปแบบ
<col>ระบุคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ เพื่อใช้ในการจัดรูปแบบ
<thead>ระบุกลุ่มหัวคอลัมน์
<tbody>ระบุกลุ่มเซลล์เนื้อหา
<tfoot>ระบุกลุ่มเซลล์ปิดท้าย