HTML JavaScript


JavaScript คือภาษาโปรแกรมประเภทหนึ่ง มีความสามารถทำให้หน้าเว็บมีความยืดหยุ่นและตอบสนองกับผู้ใช้ได้มากขึ้น

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Tag <script>

Tag <script> ใช้เพื่อระบุภาษา JavaScript

เบราว์เซอร์จะรู้ทันทีว่าโค้ดที่อยู่ภายใน Tag <script> จะต้องอ่านด้วยภาษา JavaScript ซึ่งเบราว์เซอร์ทุกตัวสามารถอ่านได้อยู่แล้ว

หรือถ้าจะไม่เขียนโค้ดภายใน Tag <script> แต่ใช้วิธีดึงโค้ดจากไฟล์ JavaScript (.js) จากที่อื่นก็สามารถทำได้ โดยใช้ Attribute src

ส่วนใหญ่ JavaScript จะถูกใช้กับงานรูป การกรอกแบบฟอร์ม การตรวจสอบการกรอกข้อมูล หรือทำให้เนื้อหายืดหยุ่น เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้

วิธีการระบุว่าจะให้โค้ด JavaScript ทำงานกับ Element ไหน ปกติจะใช้ document.getElementById(id)

ยกตัวอย่างเช่น จะให้ JavaScript แสดงคำว่า "Hello JavaScript!" ภายใน Element ที่มี id = "testJavaScript" :

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


สัมผัสกับ JavaScript

นี่คือตัวอย่างความสามารถบางอย่างของ JavaScript ให้คุณได้ลองสัมผัส

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Tag <noscript>

Tag <noscript> จะแสดงผลก็ต่อเมื่อเบราว์เซอร์ที่ใช้เปิดนั้นปิดการทำงานของ JavaScript ลง หรือเบราว์เซอร์นั้นไม่สนับสนุนการทำงานของ JavaScript

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Tag

Tagอธิบาย
<script>ระบุโค้ด JavaScript ฝั่ง Client
<noscript>แสดงเนื้อหากรณี JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์ไม่ทำงาน