กำหนดรูปแบบข้อความ (Formatting)


HTML Formatting

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Formatting Element

บนก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Attibute style เพื่อระบุค่า CSS ในการตกแต่ง Element

ภาษา HTML ก็สามารถตกแต่งข้อความใน Element ได้ เพื่อบอกถึงความหมายที่พิเศษต่างๆ

เช่น เราใช้ <b> เพื่อให้รูปแบบตัวอักษรเป็นตัวหนา หรือ <i> เป็นตัวเอียง

Element ที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ มีดังนี้

 • <b> ตัวหนา
 • <strong> ข้อความสำคัญ
 • <i> ตัวเอียง
 • <em> ข้อความเน้น
 • <mark> ทำไฮไลท์ข้อความให้น่าจดจำ
 • <small> ตัวพิมพ์เล็ก
 • <del> ขีดฆ่า
 • <ins> ข้อความแทรก
 • <sub> ตัวห้อย
 • <sup> ตัวยก

HTML Element: <b> และ <strong>

<b> กำหนดข้อความเป็นตัวหนา โดยไม่ได้กำหนดความสำคัญ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

<strong> กำหนดข้อความเป็นตัวหนา โดยกำหนดว่าข้อความนี้มีความสำคัญ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <i> และ <em>

<i> กำหนดข้อความเป็นตัวเอียง โดยไม่ได้กำหนดความสำคัญ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

<em> เป็นการการเน้นย้ำข้อความด้วยตัวเอียง และมีนัยยะความสำคัญ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <small>

<small> ระบุให้ข้อความมีขนาดเล็กลง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <mark>

<mark> ทำไฮไลท์ข้อความให้น่าจดจำ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <del>

<del> เป็นการขีดฆ่าข้อความทิ้ง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <ins>

<ins> เป็นการระบุข้อความเพิ่มเติม

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <sub>

<sub> เป็นการทำให้ข้อความเป็นตัวห้อย

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <sup>

<sup> เป็นการทำให้ข้อความเป็นตัวยก

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด