ย่อหน้าข้อความ (Paragraphs)


HTML Paragraphs

HTML Tag <p> คือการระบุย่อหน้า

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


การแสดงผลของ HTML

การแสดงผลของ HTML ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอ การย่อขยายหน้าต่างก็ทำให้การแสดงผลเปลี่ยน

คุณไม่สามารถเพิ่มเว้นวรรคหรือเว้นบรรทัดด้วยการกด space bar หลายๆ ครั้ง หรือ เคาะ enter หลายๆ ครั้งได้ เพราะเบราว์เซอร์จะเอาเว้นวรรคส่วนเกินและบรรทัดส่วนเกินนี้ออกไป

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


อย่าลืมปิด Tag

แม้บางครั้งการลืมปิด Tag HTML Elements ก็ยังสามารถแสดงผลได้ถูกต้อง แต่คุณก็ไม่ควรลืม เพราะส่วนใหญ่มันจะแสดงผลผิดพลาด

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


การเว้นบรรทัดใน HTML

<br> คือโค้ดเว้นบรรทัด

ใช้โค้ด <br> เมื่อต้องการขึ้นบันทัดใหม่โดยไม่ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ปัญหาย่อหน้าของบทกวี

บทกวีนี้จะแสดงผลในบรรทัดเดียว

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <pre>

HTML Tag <pre> คือการระบุการจัดรูปแบบข้อความ

สิ่งที่อยู่ใน Tag <pre> การแสดงผลของข้อความจะคงที่ จะคงรูปแบบเดิมไม่ตัดเว้นวรรคส่วนเกินและการเว้นบรรทัดออก

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Tag

Tagอธิบาย
<p>ระบุย่อหน้า
<br>คำสั่งเว้นบรรทัด
<pre>คงรูปแบบข้อความเดิม