ข้อความคอมเมนต์ (Comments)


ใส่คำอธิบายด้วย Tag คอมเมนต์

Tag คอมเมนต์มีไว้เพื่อใส่คำอธิบายโค้ด HTML โดยเบราว์เซอร์จะไม่นำไปประมวลผลใดๆ ใช้ในการเตือนความจำ หรือโน๊ตอธิบายโค้ดเพื่อง่ายในการกลับมาอ่านอีกครั้ง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

และนิยมใช้ในการ Debug เพราะทำให้โค้ดที่อยู่ระหว่าง Tag ไม่ประมวลทำให้ง่ายต่อการหา Bug

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


คอมเมนต์แบบกำหนดเงื่อนไข

สามารถกำหนดเงื่อนไขการคอมเมนต์ได้ ส่วนใหญ่เงื่อนไขจะใช้เพื่อการตรวจสอบประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ตารางนี้อธิบาย operators ที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ผลลัพธ์ของเงื่อนไขจะเป็นค่า Boolean คือมี true กับ false ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (true) ภายใน Comment ถึงจะทำงาน

operatorsตัวอย่างอธิบาย
![if !IE]เครื่องหมาย NOT คือค่าตรงข้าม
lt[if lt IE 5.5]ย่อมาจาก less than คือน้อยกว่า
lte[if lte IE 6]ย่อมาจาก less than or equal คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
gt[if gt IE 5]ย่อมาจาก greater than คือมากกว่า
gte[if gte IE 5]ย่อมาจาก greater than or equal คือมากกว่าหรือเท่ากับ
()[if !(IE 7)]วงเล็บ ใช้ในการเชื่อมเงื่อนไขเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น
&[if (gt IE 5)&(lt IE 7)]เครื่องหมาย AND (และ)
|[if (IE 6)|(IE 7)]เครื่องหมาย OR (หรือ)